فرم ثبت سفارش
 • id
 • date time
  calendar
 • پرسیدین 5% دامپزشکی 5 کیلویی
 • پرسیدین 5% آبزیان 5 کیلویی
 • سپتی سیدین-عمومی
 • سپتی ژل
 • پركلين100
 • سپتی گارد 5 کیلوگرمی PAA
 • تست کیت شیمیایی پرسیدین 5%
 • سپتی گارد P100
 • مکمل ضدخورندگی
 • به آزمون
 • لباس یک تا چندبار مصرف
 • دیسپنسر هولدر ساده
پرسیدین 5% دامپزشکی 5 کیلویی

ضدعفونی سطوح و تجهیزات

پرسیدین 5% آبزیان 5 کیلویی

فارم های پرورش ماهی

سپتی سیدین-عمومی

محلول ضدعفونی کننده دست کارکنان

پركلين100

ضدعفونی تیت قبل از دوشش

سپتی ژل

ژل ضدعفونی کننده دست کارکنان

سپتی گارد 5 کیلوگرمی PAA

ضدعفونی تیت قبل از دوشش

سپتی گارد P100

ضدعفونی تیت پس از دوشش

تست کیت شیمیایی پرسیدین 5%

سنجش ماده موثره پرسیدین

به آزمون

کیت سنجش کیفیت میکروبی آب

مکمل ضدخورندگی

کاهنده اثر خورندگی پرسیدین

لباس یک تا چندبار مصرف

پوشش پرسنل

دیسپنسر هولدر ساده

هولدر دیواری سپتی سیدین

JoomShaper