آنتی سپتیک های پوست و محل تزریق

this is only for test

بادی پرپ

بادی پرپ

محلول آنتی سپتیک سریع به منظور ضدعفونی و آماده سازی پوست، قبل از عمل جراحی

سپتی پرپ

سپتی پرپ

ضدعفونی کننده محل تزریق و جراحی های کوچک

JoomShaper